Wyszukiwarka

Kościół pw. śś. Kosmy i Damiana w Krempnej - dawna cerkiew

  

Dawna cerkiew greckokatolicka z XVIII w. pw. śś. Kosmy i Damiana, orientowana, trójdzielna, zbudowana w miejscu poprzedniej (lub przebudowana), która stała 275 lat. Mówi o tym tablica fundacyjna z 1782 r. znajdująca się nad wewnętrznym portalem. Dachy posiada namiotowe, wysokie, dwukrotnie łamane, kryte blachą, zwieńczone baniastymi heł­mami i krzyżami.

Parafia greckokatolicka przestała istnieć, gdy w 1947 r. wysiedlono z Krempnej więk­szość Łemków. Na miejscu pozostał jej były proboszcz ks. Jan Wysoczański, który odprawiał nabożeń­stwa w obrządku łacińskim dla nowych, rzymskokatolickich mieszkańców. Po 1956 r. część Łemków powróciła, ksiądz wrócił do obrządku unickiego, zaś dla Pola­ków utworzono w Krempnej filię rzymsko­katolickiej parafii z Desznicy. W 1969 r. erygowano w Krempnej parafię rzymskokatolicką pw. św. Maksymiliana Kolbe, jednak zezwole­nie na użytkowanie świątyni uzyskano do­piero w 1971 r. (po 9-letnim zakazie przez władze powiatowe). Funkcję kościoła parafialnego pełniła do 2004 r. do czasu wybudowania nowego – murowanego.

Cerkiew umiejscowiona jest w centralnej części wsi, w pobliżu drogi do Polan.

Wewnątrz znajduje się kompletny, XVIII wieczny ikonostas dokończony lub odnawiany ok. 1835 przez Krasuckiego, malarza pochodzącego z Przemyśla oraz rokokowy ołtarz główny z obrazem św. Mikołaja i drewniane tabernakulum z ikonami na ściankach. Nad chórem najcenniejszy zabytek świątyni — rząd deesis pochodzący ze star­szego, XVII-wiecznego ikonostasu: ikona Chrystusa Pantokratora z Matką Bożą i św. Janem Chrzcicie­lem, a po bokach przedstawienia dwuna­stu apostołów. W zachodniej części cerkwi dekoracyjny chór śpiewaczy w formie galerii obiegającej babiniec i zachodnią ścianę nawy. Ściany sanktuarium pokrywa klasycystyczna po­lichromia z końca XVIII w. o motywach architektonicznych z ornamentyką arabeskowo-kandelabrową. W przedsionku XVIII-wieczny feretron Matki Bożej i malowidło św. Pawła na węgarze portalu. Przed cerkwią stoi kamienna figura św. Mikołaja, pochodząca z XIX w., wykonana w ośrodku kamieniarskim w Bartnem. Zachowane dwa cerkiewne dzwony znajdują się na dzwonnicy obok nowego kościoła.

W latach 2007-2013 r. został przeprowadzony gruntowny remont świątyni oraz konserwacja całego wyposażenia, dzięki któremu odzyskała swój dawny blask.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl