HOME >> Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
Wyszukiwarka

Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

Krótka charakterystyka LGD

Różnorodność to zapewne najlepsze określenie dla obszaru, który swym zasięgiem obejmuje Stowarzyszenie Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania. Jest to związane nie tylko z faktem, iż są to tereny bogate w walory krajobrazowe i turystyczne, można powiedzieć wyjątkowe w niektórych przypadkach. Jednak najważniejszym atutem tego terenu jest potencjał tkwiący w ludziach, zamieszkujących tę ziemię. Ich świadomość, kultura, tradycja kształtowana była przez wiele wieków pod wpływem różnych wydarzeń znaczących zarówno dla historii Polski jak i Europy.

Czym jest LGD

Czarnorzecko-Strzyżowska LGD jest stowarzyszeniem działającym na terenie sześciu gmin znajdujących się w południowej części województwa podkarpackiego. Trzy gminy znajdują się w powiecie strzyżowskim - Strzyżów, Wiśniowa, Frysztak i trzy w powiecie krośnieńskim - Wojaszówka, Korczyna i Krościenko Wyżne. Nazwa LGD pochodzi od Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego częściowo leżą wszystkie wspomniane gminy.

Lokalna Grupa Działania to grupa prywatnych i publicznych uczestników działających jako partnerzy, pracujących nad formułowaniem strategii i planu działań. Jest jedną z najbardziej oryginalnych cech inicjatywy LEADER.

Geneza powstania

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy mieszkańców Gminy Strzyżów zrzeszonych w różnych organizacjach społecznych, biznesowych oraz przedstawicieli samorządu i zostało zarejestrowane w 2006 r. jako Stowarzyszenie Wiejska Lokalna Grupa Działania. Po zrealizowaniu projektu pod nazwą „Sami Sobie - tworzenie lokalnej grupy partnerskiej", który był w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej, Stowarzyszenie postanowiło poszerzyć swoją działalność na większy teren. W obecnych kształcie na terenie sześciu gmin LGD funkcjonuje od 2008 r. Zmieniło również swoją nazwę na Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupę Działania.

Grupa funkcjonuje w oparciu o Statut uchwalony 30 października 2007 r. Jego działania opierają się na czterech głównych organach: Walne Zebranie Członków, Zarząd LGD, Komisja Rewizyjna, Rada Decyzyjna.

Przełomowym wydarzeniem dla działalności grupy było przyjęcie „Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania" w 2008 oraz podpisanie „Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju" (LSR) w dniu 21 maja 2009 r. z Samorządem Województwa Podkarpackiego, dzięki której uzyskała ponad 9,5 mln zł na działalność oraz realizację LSR w latach 2009 - 2015.

Promocja obszaru

Stowarzyszenie promuje swój obszar w szczególności poprzez organizowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym szkoleń (spotkań aktywizujących dla mieszkańców obszaru), konkursów (Konkurs „Najpiękniejszy ogród przydomowy” - 2 edycje, „LGD od kuchni” - konkurs promujący dziedzictwo kulinarne i produkty regionalne, Konkurs Fotograficzny „LGD w obiektywie” o tematyce promującej walory turystyczne i krajobrazowe).

Udział LGD w imprezach kulturalnych lokalnych i wojewódzkich, takich jak festiwale, festyny, targi, pokazy i wystawy, służą szeroko rozumianej promocji regionu i jego tożsamości kulturowej. Natomiast aktywne form wypoczynku promujące teren to doskonała okazją do dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych dla mieszkańców i turystów.

Promocja obszaru LGD i Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego to również wydawanie „Biuletynu LGD”, który ukazuje się dwa razy w roku. Publikacja zawiera aktualności z działalności LGD i wydarzeń bieżących regionu. Mamy również w swoich zasobach zrealizowany przez Stowarzyszenie krótki film promocyjny „Urok i potencjał polskiej wsi” ukazujący wyjątkową przyrodę i atrakcje turystyczne obszaru działania.

Działalność LGD to również liczne wydawnictwa o charakterze promocyjno-informacyjnym i m.in. wydanie broszury „Dziedzictwo obszaru LGD”, i publikacji „Czarnorzecko-Strzyżowska Nutka”, „Ręką Dzieło” opisujące potencjał turystyczny, historyczny, kulturalny i przyrodniczy; wydanie książek o charakterze popularno-naukowym „100 lat szkolnictwa i oświaty na terenie obecnej wsi Glinik Zaborowski” oraz „Pamiętnik Felixa Urbańskiego”.

Bogactwo obszaru

Położenie LGD na terenie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego sprawiło, że stał się on ważnym elementem promocji tej ziemi. Z obszarem tym łączą się m.in. stare legendy, opowieści, liczne publikacje popularno-naukowe, jak też opisy różnych wydarzeń, które wypełniły karty historii wielu miejsc z tego terenu. Dzięki szacunkowi do tradycji i historii przodków na terenie LGD zachowano wiele budowli (zabytkowych kościołów, pałaców, dworów, kapliczek), jak też przedmiotów użytku codziennego z różnych okresów i pamiątek, dostępnych w lokalnych muzeach, izbach pamięci i prywatnych zbiorach.

Obszar Czarnorzecko-Strzyżowski jest bogaty w zabytki kultury oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe godne odwiedzenia i naocznego przekonania się o jego potencjale turystycznym. Atutem Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego są niespotykane w żadnym innym miejscu Polski i Europy walory przyrodnicze otaczające liczne zabytki, miejsca historyczne, bogata zabytkowa architektura sakralna, schrony kolejowe z czasów Hitlera, zachowane dwory szlacheckie, ruiny zamku, stoki narciarskie, wodospady, źródła, jaskinie z nietoperzami, niepowtarzalne skały, rezerwaty i pomniki przyrody.

Istniejące warunki przyrodniczo-krajobrazowe, posiadane zabytki kultury, a także podejmowane działania zmierzające do rozwoju odpowiedniej infrastruktury w wymiernym stopniu zmieniają charakter gmin z typowo rolniczego na gminy o charakterze rolniczo-turystycznym. Turyści mogą skorzystać z wypoczynku na łonie nieskażonej przyrody w licznych gospodarstwach agroturystycznych na terenie gmin, gdyż ta dziedzina turystyki rozwija się tam gdzie występuje na nią samoistne zapotrzebowanie. Szczegółowe informacje o adresach i zakresie usług gospodarstw można znaleźć na stronach internetowych gmin.

Życząc sobie, że zechcą Państwo odwiedzić nasz teren i naocznie przekonać się o jego potencjale gospodarczym, turystycznym i kulturalnym zapewniamy, że piękno przyrody potrafi urzec każdego przybysza.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl